Användarvillkor

Oreda Schema

Oreda Schema är ett schemaläggningsverktyg för pedagoger inom skola, förskola och fritidshem ("Tjänsten"). Tjänsten förvaltas av Terrefta AB ("Bolaget") med organisationsnummer 559362-7341. Tjänsten har webbadressen www.oredaschema.se.

Användarvillkoren omfattar den person eller organisation ("Användaren") som använder Tjänsten. Användaren av Tjänsten godkänner nedanstående villkor.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter i Tjänsten behandlas i enlighet med Oreda Schemas personuppgiftspolicy.

Tjänsten lyder under den allmänna dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), vilket bland annat innebär att:

  • Användaren har rätt att begära ut information kring vilka av Användarens personuppgifter som finns registrerade i Tjänsten.
  • Användaren har rätt att begära att personuppgifter som finns lagrade om Användaren ska korrigeras eller raderas.
  • Personuppgifter endast samlas in i den mån det krävs för att tillhandahålla Tjänsten.
  • Personuppgifter inte lagras längre än vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsten.

Tjänstens data

Användaren får nyttja den data som gjorts tillgänglig i Tjänsten, samt data som Användaren, på egen hand eller tillsammans med andra, har producerat i Tjänsten.

Användare kan dela scheman och planeringar med andra, så att andra kan se och redigera dem. Användaren är införstådd med att det enbart är sådan information som är icke-konfidentiell som får delas med andra. Personuppgifter som tillhör en tredje part får endast registreras i Tjänsten i den mån den registrerade har samtyckt till detta (se Oreda Schemas personuppgiftspolicy).

Otillåtet material

Användaren förbinder sig att inte föra in, dela eller producera data som kan anses illegal, kränkande, rasistisk eller upphovsrättsskyddad.

Tjänstens tillgänglighet och kvalité

Bolaget ska tillhandahålla Tjänsten efter bästa förmåga och enligt god IT-praxis. Användaren accepterar att inga specifika garantier ges vad gäller Tjänstens tillgänglighet.

Vid överträdelser mot användarvillkoren kan tillgången till Tjänsten begränsas eller avslutas för Användaren.

Användaren accepterar att Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Bolaget är inte skyldig att åtgärda upplevda eller faktiska begränsningar eller defekter i Tjänsten. Detta inkluderar funktionalitet som funnits, men tagits bort eller upphört att fungera.

Kommunikation

Bolaget får skicka e-post till Användaren. Användaren åtar sig att tillhandahålla en e-postadress som Bolaget kan nå Användaren på, samt att hålla e-postadressen uppdaterad.

Avsluta användarkonto

Användaren kan välja att avsluta sitt användarkonto i Tjänsten. Personuppgifter kopplade till det avslutade användarkontot ska gallras inom rimlig tid efter att användarkontot har avslutats.

Övrigt

Den aktuella versionen av användarvillkoren finns på webbadressen https://oredaschema.se/eula.